Karta Kwalifikacji Kierowcy – co to jest? jak uzyskać?

Karta Kwalifikacji Kierowcy - obrazek wyróżniający

Co to jest Karta Kwalifikacji Kierowcy (KKK)?

Karta Kwalifikacji Kierowcy z wpisanym kodem 95 to dokument potwierdzający, że jego właściciel ukończył kurs kwalifikacji lub szkolenia okresowego i nie posiada przeciwskazań zdrowotnych ani psychologicznych do pracy na stanowisku kierowcy ciężarówki lub autobusu. Co do zasady, kod 95 wpisywany jest w 12. rubrykę prawa jazdy – ta krótka informacja stanowi potwierdzenie posiadanych uprawnień do wykonywania przewozu drogowego pojazdem danej kategorii. Zgodnie z prawem brak tej informacji w prawie jazdy uniemożliwia zatrudnienie w charakterze kierowcy zawodowego. Do prawa jazdy wydanego w innym kraju nie można dokonać rzeczonego wpisu, więc z myślą o kierowcach posługujących się np. ukraińskim prawem jazdy powstała karta kwalifikacji kierowcy.

Powinien ją zatem posiadać każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy dla polskiego przewoźnika, który posługuje się prawem jazdy wydanym w kraju innym niż Polska. Karta Kwalifikacji Kierowcy jest więc niezbędna dla kierowców, którzy potrzebują potwierdzenia, że posiadają odpowiednie uprawnienia takie jak kurs kwalifikacji czy szkolenie okresowe i posiadają zagraniczny dokument prawa jazdy, którego nie wymieniają na polski odpowiednik

Wzor Karty Kwalifikacji Kierowcy 1

Jakie informacje znajdują się na karcie?

W karcie kwalifikacji kierowcy zawarte są takie dane jak: nazwisko, imię (imiona), data i miejsce urodzenia, data wydania i data ważności karty, dane organu wydającego dokument, numer prawa jazdy, numer karty, podpis posiadacza oraz unijny kod 95 wpisany do odpowiednich kategorii prawa jazdy. Karta kwalifikacji kierowcy jest produkowana w czerwono-niebieskiej kolorystyce a wymiarami przypomina prawo jazdy.

Wzor Karty Kwalifikacji Kierowcy 2

Kiedy złożyć wniosek o kartę kwalifikacji?

Wniosek o kartę należy złożyć w urzędzie przed przystąpieniem do odpowiedniego kursu zawodowego. Organem odpowiedzialnym za wydawanie karty kwalifikacji kierowcy jest Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania zainteresowanego kierowcy. Po złożeniu wniosku kierowca otrzyma ze Starostwa profil kierowcy zawodowego, który posłuży mu dalej w celu odbycia odpowiedniego szkolenia. Po ukończeniu szkolenia lub zdaniu egzaminu starostwo na podstawie profilu kierowcy zawodowego wyda kartę na okres zgodny z ważnością orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego, które dołącza się do wniosku.

W przypadku kierowców posiadających ważne świadectwo kwalifikacji zawodowej oraz orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowcy o kartę kwalifikacji kierowcy można ubiegać się niezależnie od kursu zawodowego. W takim przypadku dokument wydaje się na podstawie posiadanych już uprawnień. Karta kwalifikacji kierowcy będzie ważna tyle, ile świadectwo kwalifikacji zawodowej lub orzeczenie lekarskie/psychologiczne – w zależności od tego, która data upływa szybciej.

Jaki dokumenty są potrzebne do uzyskania karty kwalifikacji kierowcy?

Do uzyskania karty kwalifikacji kierowcy w urzędzie należy przedłożyć:

  • wniosek o wydanie karty kwalifikacji kierowcy,
  • kopię orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • kopię orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
  • kolorową fotografię na wprost o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym, jasnym tle, nie starszą niż 6 miesięcy,
  • kopię posiadanego prawa jazdy,
  • kserokopię posiadanej karty kwalifikacji kierowcy (dotyczy kierowców ubiegających się o odnowienie karty kwalifikacji kierowcy)
  • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz opłaty ewidencyjnej,
  • kopię świadectwa kwalifikacji zawodowej (dotyczy kierowców, którzy ukończyli odpowiedni kurs przed 06.04.2022 r. i uzyskali świadectwo w formie papierowej)
  • Orzeczenie lekarskie oraz psychologiczne, posiadane prawo jazdy, kartę kwalifikacji kierowcy i świadectwo kwalifikacji zawodowej należy w oryginale przedłożyć w urzędzie do wglądu wraz z wnioskiem o wydanie nowej karty kwalifikacji kierowcy.

Ile kosztuje karta kwalifikacji kierowcy?

Za wydanie karty kwalifikacji kierowcy należy wnieść opłatę w wysokości 150 zł. Razem z nią uiszczana jest opłata ewidencyjna w wysokości 50 gr, zatem całość wynosi 150 zł 50 gr.

Komentarze

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *