Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.transup.eu (zwanego dalej ,,Serwisem Internetowym” lub ,,Serwisem”).
 2. Serwis Internetowy ma charakter informacyjno-usługowy i umożliwia Użytkownikom przeglądanie informacji o Usługach świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, w tym w szczególności informacji o płatnych Usługach w postaci Kursów i Ogłoszeń, a także stworzeniem społeczności związanej z branżą TSL.
 3. Serwis Internetowy prowadzony jest przez TRANSUP.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Modlińska 6/213, 03-216 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001018843, NIP 5242963561, REGON 524459359, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 zł.
 4. Kontakt z Usługodawcą może odbywać się:
  • poprzez wiadomość e-mail kierowaną na adres: bok@transup.eu;
  • telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 666 692 333
  • za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie.
 5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony przez Usługodawcę w witrynie internetowej www.transup.eu, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili za pomocą systemu informatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 6. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz przepisami prawa.
 7. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, Usługi, warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

Serwis Internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny w domenie transup.eu, którego właścicielem i administratorem jest Usługodawca, w ramach którego Użytkownicy mogą przeglądać treści dotyczące Usług świadczonych przez Usługodawcę korzystać z tych Usług oraz dokonywać Zamówienia na te Usługi;

Usługodawca – TRANSUP.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Modlińska 6/213, 03-216 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0001018843, NIP 5242963561, REGON 524459359, o kapitale zakładowym w wysokości: 5 000 zł;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Kreator CV – bezpłatna Usługa świadczona drogą elektroniczną na zasadach wskazanych w pkt. X niniejszego Regulaminu, w postaci formularza umożliwiającego Użytkownikowi wygenerowanie swojego CV, a następnie opublikowanie go w Serwisie;

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu Cywilnego;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi część Serwisu, za pomocą której może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;

Post – treść zamieszczona przez Użytkownika lub Usługodawcę na Tablicy;

Tablica – miejsce na stronie internetowej Serwisu, dostępne dla zalogowanych Użytkowników, za pośrednictwem, którego Użytkownicy mogą m.in. przeglądać Posty dodane przez innych Użytkowników, dodawać Posty oraz odpowiadać na nie. Tablica ma na celu tworzenie społeczności Użytkowników, którzy mogą się ze sobą komunikować poprzez dzielenie się informacjami dotyczącymi osiągniętych efektów uzyskanych dzięki realizacji Planów;

Ogłoszenie –bezpłatna lub płatna czasowa publikacja w Serwisie, w ramach jednej z dostępnych w Serwisie Kategorii ogłoszeń, sporządzona przez Użytkownika. Ogłoszenia nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;

Formularz Ogłoszenia – określona, co do formy przez Usługodawcę, na stronie internetowej Serwisu, elektroniczna wersja formularza rejestracji Ogłoszenia, polegająca na wypełnieniu wskazanych przez Usługodawcę pól, z uwzględnieniem podziału na różne Kategorie ogłoszenia;

Kategoria ogłoszenia –dział do którego zaszeregowane zostaje Ogłoszenie;

Umowa o świadczenie Usług – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Kursu lub Ogłoszenia lub Umowy pośrednictwa na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie;

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Regulamin – niniejszy dokument.

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Usługodawca w ramach Serwisu umożliwia Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez siebie Usług, a w szczególności możliwość składania Zamówień, jak również korzystania z innych Usług dostępnych w Serwisie.
 2. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu:
  • urządzenie z dostępem do Internetu,
  • dostęp do poczty elektronicznej,
  • najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
  • program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 4. Zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z Serwisu lub Usług w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

USŁUGI BEZPŁATNE

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników nieodpłatne oraz odpłatne Usługi, zgodnie z informacjami prezentowanymi w Serwisie oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, odpowiednio w niniejszym pkt lub pkt V poniżej.
 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z następujących bezpłatnych Usług:
  • przeglądanie treści Serwisu o statusie ogólnodostępnym,
  • udostępnianie interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą;
  • założenie i prowadzenie Konta,
  • wyszukiwanie treści w Serwisie w przeznaczonej do tego wyszukiwarce, zwanej dalej ,,Wyszukiwarką’’.
 3. Każdy Użytkownik Serwisu ma możliwość przeglądania informacji prezentowanych w Serwisie oraz treści związanych z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji ogólnodostępnych w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.
 5. Użytkownik ma możliwość wysłania za pomocą formularza dostępnego w Serwisie wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza kontaktowego jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika za pośrednictwem formularza.
 6. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta. lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.
 7. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wyszukiwaniu Ogłoszeń w Wyszukiwarce, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wyświetlenia wyników wyszukiwania.
 8. Użytkownik zarejestrowany, może korzystać z następujących Usług bezpłatnych:
  • przeglądania treści Serwisu dostępnych dla zalogowanych Użytkowników, w tym w szczególności treści znajdujących się na Tablicy;
  • publikowania i wyszukiwania treści na Tablicy;
  • ustawiania powiadomień;
  • polubienia Postów publikowanych na Tablicy;
  • przeglądania listy osób, które polubiły Post na Tablicy;
  • udzielania odpowiedzi na Post;
  • przeglądania powiadomień;
  • wysyłania Wiadomości do innych Użytkowników;
  • przeglądania CV;
  • dodawania komentarzy.
 9. Użytkownik ma możliwość przeglądania i wyszukiwania informacji prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności Postów znajdujących się na Tablicy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji, w tym Tablicy i wyszukiwaniu na niej Postów jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub wylogowania się z Konta.
 10. Użytkownik może publikować Posty na Tablicy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na publikowaniu Postów, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania Posta za pośrednictwem specjalnie dedykowanego przycisku.
 11. Użytkownik może dokonać konfiguracji ustawień dotyczących powiadomień, poprzez m.in. ustawienie otrzymywania powiadomień o nowych Postach lub odpowiedziach na Posty. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na dokonywaniu ustawień dotyczących Postów, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zapisania ustawień.
 12. Użytkownik może polubić Posty publikowane na Tablicy, poprzez naciśnięcie dedykowanego przycisku. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na polubieniu Postów zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą naciśnięcia przycisku obrazującego polubienie treści.
 13. Użytkownik może przeglądać listę osób, które polubiły Posty za pomocą funkcjonalności opisanej w ppkt 12 powyżej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu listy osób, które polubiły Posty zawierana jest na czas oznaczony od momentu najechania kursorem myszy na przycisk dedykowany Usłudze polubienia Postu i ulega rozwiązaniu w momencie zmiany położenia kursora myszy w inne miejsce na stronie Serwisu.
 14. Użytkownik ma możliwość udzielenia odpowiedzi na Post opublikowany przez innych Użytkowników Serwisu. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udzieleniu odpowiedzi na dodany post zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą opublikowania treści stanowiących odpowiedź na Post, za pośrednictwem dedykowanego przycisku.
 15. Użytkownik ma możliwość wysyłania wiadomości do innych Użytkowników.  Umowa o świadczenie Usługi polegającej na wysyłaniu Wiadomości prywatnych pomiędzy Użytkownikami, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości.
 16. Użytkownik ma możliwość przeglądania CV dodanych w Serwisie, pod warunkiem wcześniejszego dodania w Serwisie Ogłoszenia. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu CV jest zawierana na czas określony i rozwiązuje się z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu lub wylogowania się z Konta.
 17. Użytkownik ma możliwość dodania w Serwisie indywidualnych i subiektywnych komentarzy, odnoszących się do treści umieszczanych w Serwisie. Użytkownik dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na zamieszczaniu komentarzy w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania komentarza.
 18. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego.
 19. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 20. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje w Serwisie nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

KONTO

 1. Usługa prowadzenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.
 2. Poprzez dokonanie rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Użytkownik dokonujący Rejestracji obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym danych wskazanych jako obowiązkowe, w tym w szczególności swojego adresu e-mail.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych.
 5. Czynności zmierzające do założenia Konta, jak również inne czynności w ramach świadczonej Usługi prowadzenia Konta, mogą dokonywać jedynie osoby należycie umocowane do działania w imieniu Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 6. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.
 7. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz korzystanie z niektórych Usług w nim świadczonych, może wymagać od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.
 8. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość w szczególności przeglądania zamówionych Kursów i dostępu do treści tworzonych przez Usługodawcę związanych z charakterem Serwisu, w szczególności w postaci Tablicy i innych funkcjonalności dostępnych w ramach Konta, o którym mowa w pkt IV powyżej.
 9. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnym usunięciu Konta przez Użytkownika.
 10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. W szczególności przyczyną natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia umowy są działania Użytkownika, wskazane w pkt. X.

OGŁOSZENIA

 1. W ramach Serwisu Usługodawca udostępnia Użytkownikowi miejsce na stronie internetowej Serwisu umożliwiające mu zamieszczenie w Serwisie Ogłoszenia.
 2. Ogłoszenie jest Usługą bezpłatną lub płatną, w zależności  rodzaju Ogłoszenia, które Użytkownik dodaje do Serwisu.
 3. Dokładny zakres świadczenia Usługi Ogłoszenia, w tym w szczególności jej zakres, czas publikacji Ogłoszenia i ceny w skazane są w opisie Ogłoszenia na stronach Serwisu.
 4. Warunkiem dodania w Serwisie Ogłoszenia jest:
  • założenia Konta w Serwisie;
  • złożenie oświadczenia o żądaniu rozpoczęcia świadczenia Usługi przed terminem upływu terminu do odstąpienia od Umowy;
  • poprawne wypełnienia Formularza Ogłoszenia.
 5. W przypadku Ogłoszeń bezpłatnych, w  których Ogłoszeniodawca oferuje Użytkownikom pracę, warunkiem dodania Ogłoszenia jest również określenie proponowanego wynagrodzenia za pracę oferowaną w Ogłoszeniu.
 6. Użytkownik samodzielnie ustala treści jakie zamieści w Ogłoszeniu.
 7. Treści, o których mowa w ppkt. 6 powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 8. Dodając ogłoszenie Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Ogłoszenia powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone Ogłoszeni są rozpowszechniane na stronach internetowych Serwisu Internetowego. Poprzez zamieszczenie Ogłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie i publikowanie go przez Usługodawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83);
 9. Informacje zawarte przez Użytkowników w Ogłoszeniu , stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszelkie dalsze ustalenia i czynności zmierzające do zawarcia umowy, w tym złożenie oferty zawarcia umowy, dokonywane są poza Serwisem.
 10. W opisie Ogłoszenia Użytkownik nie powinien publikować informacji stanowiących zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 11. Ogłoszenia dodawane przez Użytkowników są weryfikowane przez Usługodawcę pod względem zgodności z treścią niniejszego Regulaminu. Publikacja ogłoszenia następuje po dokonaniu weryfikacji przez Usługodawcę.
 12. Usługodawca przeprowadza weryfikację Ogłoszenia, o której mowa w pkt 10 powyżej najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia przesłania przez Użytkownika Ogłoszenia.
 13. W przypadku, gdy Ogłoszenie nie spełnia warunków publikacji w Serwisie, zgodnie z ppkt. 11 powyżej, Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem, wzywając do dokonania zmian w Ogłoszeniu i wyznaczając termin na ich dokonanie. Po upływie tego terminu, Usługodawca może odstąpić o Umowy o świadczenie Usługi publikacji Ogłoszenia. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie Usługi publikacji płatnego Ogłoszenia, Usługodawca, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy zwraca wszystkie pobrane od Użytkownika płatności.
 14. Użytkownik może dodać Ogłoszenie płatne, składając Zamówienie zgodnie z pkt. IX niniejszego Regulaminu.
 15. Ogłoszenie płatne jest publikowane do Serwisu po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. IX niniejszego Regulaminu i uiszczeniu płatności za Zamówienie.
 16. Ogłoszeniodawca jako konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa powyżej, może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, chyba, że w momencie zawierania umowy wyraził zgodę na wykonanie Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

KURSY

 1. Usługodawca umożliwia Zamówienia odpłatnych Kursów online, o których informacje prezentowane są w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Kursu są każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich w Serwisie.
 2. Informacje o możliwości Zamówienia Kursu online stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Kursy dostępne w Serwisie są udostępniane przez Usługodawcę.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Kursu jest zawierana między Użytkownikiem a Usługodawcą na czas określony i rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta w Serwisie.
 5. Usługodawca udziela Użytkownikowi dostęp do treści i materiałów dostępnych w ramach Zamówionego Kursu poprzez aktywowanie Kursu w Koncie Użytkownika w Serwisie.
 6. Wszelkie treści i informacje przekazywane Użytkownikowi przez Usługodawcę w ramach realizacji Usług w zakresie wybranego przez niego Kursu oraz konsultacji mają charakter generalny, ogólny, poglądowy, teoretyczny lub edukacyjny, oraz są prezentowane w ramach subiektywnie dobranych przez Usługodawcę kryteriów lub stanowią wyraz jego subiektywnej analizy. Zapoznawanie się oraz korzystanie z tych danych i informacji przez Użytkownika jest dobrowolne, a z uwagi na dynamiczny i zmienny charakter danych, nie może zastępować weryfikacji informacji oraz rzeczywistej, aktualnej i indywidualnej analizy każdego przypadku w praktyce.
 7. Prezentowane w Serwisie informacje i dane, jak również informacje przekazywane w ramach Kursu nie powinny być traktowane jako oferta, doradztwo prawne, finansowe, podatkowe czy inwestycyjne, jak również rekomendacje w świetle rozumienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Zgodnie z informacjami w Serwisie, ukończenie danego Kursu może uprawniać do otrzymania imiennego certyfikatu uczestnictwa lub innego potwierdzenia udziału lub ukończenia Kursu (dalej jako: ,,Certyfikat”).
 9. Otrzymanie przez Użytkownika Certyfikatu, o którym mowa w ppkt. 10 powyżej może wymagać od Użytkownika podjęcia określonej aktywności, w tym w szczególności złożenia egzaminu z wynikiem pozytywnym. Zasady otrzymywania Certyfikatu każdorazowo określone są w opisie Kursu.

KURS JAKO USŁUGA CYFROWA

 1. W ramach Umowy o świadczenie Usługi Kursu lub Umowy pośrednictwa, Usługodawca dostarcza Klientowi również Usługę cyfrową w postaci Kursu.
 2. Kursy udostępniane w ramach Umowy o świadczenie Usługi Kursu lub Umowy pośrednictwa, są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, są chronione prawami autorskimi oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Usługodawca oświadcza, że w zależności od Kursu dostępnego w Serwisie, ma prawo udzielić Licencji na korzystanie z Treści cyfrowej,  na zasadach opisanych poniżej, zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
 4. Usługodawca informuje Użytkownika na stronach internetowych Serwisu, w opisie Kursu, o wymaganiach technicznych koniecznych do prawidłowego działania Usługi cyfrowej, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Usługi cyfrowej.
 5. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi Kursy w Serwisie, w ramach Konta Użytkownika.
 6. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą usunięcie Konta Użytkownika .
 7. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Aktualizacje Usługi cyfrowej cały czas trwania Umowy, chyba, że Konsument i Usługodawca uzgodnili indywidualnie inny termin.
 8. Konsument zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.
 9. Usługodawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Usług cyfrowych:
  • do nowego środowiska technicznego lub
  • do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.
 10. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.
 11. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usług cyfrowych, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. Usługodawca umożliwia złożenie Zamówienia prezentowane w Serwisie. Szczegółowe informacje o zakresie, czasie trwania oraz koszcie danego Kursu lub Ogłoszczenia zostaną każdorazowo wskazane Użytkownikowi w opisie każdego z nich.
 2. Informacje o możliwości zamówienia Ogłoszenia lub Kursu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, a także posiadanie Konta w Serwisie i zalogowanie się do niego.
 4. W celu Zamówienia wybranego Kursu lub Ogłoszenia, Użytkownik po wybraniu interesującego go Kursu lub Ogłoszenia wypełnia pola formularza Zamówienia oznaczone jako obowiązkowe. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa oświadczenie Usługi Kursu lub Ogłoszenia.
 5. Umowa oświadczenie Usługi Kursu lub Ogłoszenia zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 6. Usługodawca prezentuje na stronach Serwisu informacje o cenach poszczególnych Usług. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT i inne opłaty.
 7. Użytkownik może wybrać następujące metody płatności za pośrednictwem płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikowi przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika).
 8. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie, w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

KREATOR CV

 1. Użytkownik, za pomocą Kreatora CV, po uzupełnieniu dedykowanego formularza, może utworzyć swoje CV, a następnie opublikować je w Serwisie.
 2. Użytkownik samodzielnie określa w szczególności treść CV, ponadto Użytkownik może zamieszczać zdjęcia w dedykowanych do tego miejscach.
 3. Usługodawca, na stronie internetowej Serwisu może określić wytyczne, w jakiej formie Użytkownik może zamieścić tekst bądź zdjęcie.
 4. W Serwisie zapisywana jest ostatnia wersja wygenerowanego CV, która została zatwierdzona dedykowanym przyciskiem.
 5. Użytkownik może uzupełniać i aktualizować dane wskazane podczas wypełniania formularza, o którym mowa ppkt. 1 powyżej. Edycja odbywa się poprzez Konto Użytkownika.
 6. Użytkownik zamieszczając w formularzu, o którym mowa w ppkt. 1 powyżej. treści lub zdjęcia oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik jest zobowiązany do:
  • postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i prawa własności intelektualnych osób trzecich;
  • przekazywania danych zgodnych ze stanem faktycznym w sposób nie wprowadzający w błąd;
  • niezwłocznego informowania Usługodawcy o zmianach danych mających wpływ na realizację Usług;
  • niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu;
  • niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik może korzystać z materiałów, informacji oraz innych treści prezentowanych w Serwisie bądź otrzymanych w ramach Zamówienia jedynie w ramach własnego użytku osobistego zgodnie z Regulaminem przez czas trwania Umowy o świadczenie Usług. W szczególności zakazane jest publiczne rozpowszechnianie tych treści w całości lub w części bądź ich opracowań, korzystanie z nich w celach komercyjnych, tłumaczenie, przystosowywanie lub dokonywanie jakichkolwiek innych zmian.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania w Serwisie, w szczególności w ramach Profilu  treści naruszających uprawnienia osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej, dobra osobiste lub zasady dobrych obyczajów.
 4. Uzytkownik jest obowiązany do posiadania wszelkich praw do treści zamieszczanych w Serwisie, a ich wykorzystanie nie może stanowić naruszenia przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu lub dobrych obyczajów.
 5. Usługodawca uprawniony jest do usunięcia treści zamieszczonej w Serwisie przez Użytkownika w przypadku, gdy jej brzmienie lub cel jest sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem, normami obyczajowymi lub gdy Usługodawca powziął podejrzenie co do takiej niezgodności ze stanem faktycznym lub prawnym.
 6. Użytkownik w czasie korzystania z Usług obowiązany jest stosować wytyczne Usługodawcy co do sposobu zamieszczania treści w Serwisie.
 7. Użytkownik wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, zamieszczonego w Serwisie w ramach Konta oraz Profilu.
 8. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę swojego wizerunku umieszczonego przez niego w Serwisie i jego publiczne udostępnianie,  w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę i dostarczania funkcjonalności Serwisu.
 9. Użytkownik powyższej zgody udziela nieodpłatnie.
 10. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.
 11. Zakazane jest prezentowanie i przesyłanie przez Użytkowników za pośrednictwem formularza kontaktowego, formularza Zamówienia, Formularza Ogłoszenia, formularza konfiguracji CV lub w jakimkolwiek innym miejscu w Serwisie, informacji, które zawierają treści zabronione przez prawo, naruszające zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Treści prezentowane i/lub przesyłane przez Użytkowników nie mogą w szczególności:
  • naruszać godności ludzkiej;
  • zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć lub narodowość;
  • zawierać treści pornograficznych;
  • ranić przekonań religijnych lub politycznych;
  • zachęcać do naruszania lub łamania prawa;
  • zawierać treści naruszających prawo, w tym w szczególności prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej, czy też zachęcających do łamania praw autorskich, w tym również poprzez udostępnianie treści mogących służyć naruszeniu praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.
 12. Konsument, w terminie 14 dni od zawarcia umowy zawartej na odległość (w tym Umowy świadczenia Usług), może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać z oświadczenia, którego wzór znajduje się w Aplikacji.
 13. Użytkownik będący Konsumentem może od Umowy  odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy, o ile w chwili składania Zamówienia nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
 14. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in w przypadku Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. (ustawowe prawo do odstąpienia od umowy).
 15. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 16. Usługodawca, po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Usług cyfrowych przez Konsumenta, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z Usług cyfrowych dostarczonych przez Usługodawcę nieodpłatnie, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego, z wyjątkiem:
  • gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  • tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usług cyfrowych przez Usługodawcę;
  • gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.
 17. Po odstąpieniu od Umowy o dostarczenie Usług cyfrowych przez Konsumenta, Usługodawca ma prawo uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z Usług cyfrowych w szczególności poprzez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do Usługi cyfrowej lub ma prawo zablokowania Konta.
 18. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Usługi cyfrowej oraz od udostępniania jej osobom trzecim.
 19. Treści publikowane lub w inny sposób dodawane bądź przekazywane przez Użytkownika Usługodawcy, w tym w szczególności treści niezbędne do korzystania z Kreatora dostępnego w Serwisie lub realizacji Umowy o dostarczenie Usług cyfrowych mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Użytkownik z chwilą zamieszczania w Serwisie lub innego przekazania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim, udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z tego utworu wraz z prawem do udzielania sublicencji, do ich publikowania na portalach społecznościowych, aplikacjach, widgetach lub innych kanałach Usługodawcy bez ograniczenia czasowego i terytorialnego (dalej zwanej: „Licencją”).
 20. Użytkownik udziela Usługodawcy Licencji do treści publikowanych przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji:
  • eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
  • wprowadzania do sieci komputerowej i sieci Internet,
  • wykorzystanie na stronach i w domenach internetowych,
  • wykorzystywanie w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji,
  • publiczne wyświetlenie,
  • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie)
  • sporządzanie i tworzenie opracowań (dot. całości lub części Przedmiotów Licencji), w tym wykorzystywania i rozporządzania tymi opracowaniami, wykorzystywanie, dystrybuowanie, uruchamianie, kopiowanie, wyświetlanie lub tworzenie na podstawie Przedmiotów Licencji materiałów pochodnych;
  • modyfikowanie, a w szczególności dopasowanie rozmiarów Przedmiotów Licencji przesłanych czy w jakikolwiek inny sposób udostępnionych Usługodawcy przez Użytkownika – zarówno w, jak i poza Serwisem.
 21. Udzielona licencja obejmuje prawo sublicencjonowania, a w tym prawo upoważniania innych osób do korzystania z treści zamieszczonych w Serwisie w zakresie udzielonej licencji, a w szczególności w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu.
 22. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą.
  • może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 23. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG CYFROWYCH

 1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi cyfrowe zgodne z Umową.
 2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej z umową na zasadach określonych w art. 43i – 43l Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.
 3. Reklamacje dotyczące Usługi cyfrowej należy przesłać na adres e-mail: bok@transup.eu w ciągu 14 dni.
 4. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

REKLAMACJE W ZAKRESIE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące Usług świadczonych w ramach Serwisu, a w szczególności ich niewykonania lub nienależytego wykonania.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres bok@transup.eu.
 3. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności dostępną w Serwisie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin jest dostępny w języku polskim.
 3. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz procedury wprowadzania zmian w regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.
 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu, w przypadku, gdy drugą stroną nie jest Konsument będą rozwiązywane przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 7. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. O wszelkich zmianach każdy Użytkownik będący Konsumentem zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Konsumenci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Konsument posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w wiadomości mailowej na adres e-mail wskazany w pkt. I niniejszego Regulaminu, w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usług w Serwisie.
 8. Zmiany Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców, nie będących osobami fizycznymi zawierającymi Umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Serwisu.