Karta kierowcy a zagraniczne prawo jazdy – zmiana przepisów

Zmiana karty kierowcy w tachografie

Procedura uzyskiwania karty kierowcy

Zgodnie z przepisami, karta kierowcy to karta do tachografu, która identyfikuje danego kierowcę i umożliwia gromadzenie danych dotyczących wykonywanych przez niego czynności. Aktualną kartę powinni posiadać kierowcy, którzy w trakcie pracy są zmuszeni do korzystania z tachografu cyfrowego (lub tzw. inteligentnego).

W Polsce dystrybucją kart zajmuje się Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Mogą ją uzyskać zarówno osoby posiadające polskie prawo jazdy jak i Ci, którzy taki dokument mają wydany poza granicami naszego kraju. I to właśnie tej drugiej grupy dotyczą w głównej mierze zmiany, spowodowane wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie kart do tachografów cyfrowych (Dz. U. poz. 986).

Wzór karty kierowcy
Wzór karty kierowcy
Wzór karty kierowcy

Wniosek o kartę kierowcy

Złożenie wniosku o kartę kierowcy wiąże się z koniecznością skorzystania z dedykowanego portalu info-car.pl lub wypełnienia wniosków odręcznie i przesłania na adres PWPW. W przypadku wniosku online, wnioskujący potrzebuje dowodu z warstwą elektroniczną (e-dowodu) i aplikacji mobilnej eDO App, profilu zaufanego (eGO), bądź podpisu kwalifikowanego (certyfikatu kwalifikowanego z wyłączeniem podpisów chmurowych). Niezależnie od sposobu wnioskowania, karta kierowcy wydawana jest na okres 5 lat a koszt jej uzyskania to 140 zł netto (172,40 zł brutto).

Karta kierowcy wydawana jest na wniosek kierowcy lub pracodawcy, który może wystąpić o kartę w imieniu swojego pracownika.

Banery Transup 1000×350

Załączniki do wniosku o kartę kierowcy

Poza samym wnioskiem, kierowca z polskim prawem jazdy ubiegający się o wydanie karty musi przygotować również niezbędne załączniki: 

 1. fotografię osoby ubiegającej się o wydanie karty o wymiarach 35 x 45 mm,
 2. podpis w czarnej ramce o wymiarach 10 cm na 3 cm na białej kartce A4,
 3. starą kartę kierowcy (jeśli została wydana),
 4. oświadczenie kierowcy o normalnym miejscu zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. oświadczenie kierowcy o posiadaniu ważnego prawa jazdy (dla osób posiadających polskie prawo jazdy).
 6. prawo jazdy lub międzynarodowe prawo jazdy (dla osób nieposiadających polskiego prawa jazdy),
 7. ewentualne upoważnienie, jeśli wniosek składany jest przez pracodawcę,
 8. dodatkowe informacje o kradzieży bądź utracie karty (jeśli z tego powodu składany jest wniosek).

Natomiast od kierowców z zagranicznym prawem jazdy, którzy wnioskują o wydanie Karty Kierowcy wymagać się będzie dodatkowych załączników.

Banery Transup 1000×350 px 1

Dodatkowe wymagania dla kierowców z zagranicznym prawem jazdy

Osoby, które nie posiadają polskiego prawa jazdy, poza załącznikami wskazanymi powyżej, muszą zadbać również o spełnienie wymagania wynikającego z brzmienia § 5 nowego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury. Zgodnie z nim, za potwierdzenie prawdziwości danych zawartych w prawie jazdy wydanym w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska, uznaje się:

 1. informację uzyskaną za pośrednictwem Europejskiej Sieci Praw Jazdy,
 2. potwierdzenie danych i informacji zawartych w prawie jazdy przez organ, który wydał to prawo jazdy, lub przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, które wydało to prawo jazdy;
 3. informację uzyskaną za pośrednictwem portalu państwa, które wydało prawo jazdy, jeżeli administracja tego państwa poinformowała o możliwości potwierdzania za pośrednictwem tego portalu danych i informacji zawartych w prawie jazdy;
 4. kopię świadectwa kierowcy wydanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. kopię karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z aktualnym wpisem kodu 95.

W praktyce, wnioskujący, który posiada zagraniczne prawo jazdy, jest od niedawna wzywany do załączenia kopii świadectwa kierowcy wydanego w Polsce lub karty kwalifikacji kierowcy z wbitym kodem 95. Dotyczy to zatem m.in. wszystkich kierowców z Ukrainy, którzy szukają zatrudnienia w polskich firmach transportowych. Niezłożenie wymienionych dokumentów wiązać się będzie ze wstrzymaniem wydania nowej karty kierowcy.

Wzór karty kwalifikacji kierowcy
Wzór karty kwalifikacji kierowcy – awers
Wzór karty kwalifikacji kierowcy rewers
Wzór karty kwalifikacji kierowcy – rewers

Co w przypadku, gdy kierowca nie posiada świadectwa kierowcy ani karty kwalifikacji kierowcy?

Zgodnie z przytoczonym fragmentem Rozporządzenia, istnieją 3 dodatkowe metody potwierdzenia zgodności danych zawartych w prawie jazdy. Z PWPW otrzymaliśmy jednak informację, że weryfikacja np. poprzez portal państwa, które wydało prawo jazdy, może potrwać bardzo długo, ze względu na czas oczekiwania na odpowiedź od tego państwa. Organ wydawczy sugeruje zatem składanie załączników w postaci ksero świadectwa kierowcy lub karty kwalifikacji kierowcy.

Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments