Zaświadczenie ADR – co to jest? jak uzyskać?

Zaświadczenie ADR - obrazek wyróżniający

Z zaświadczeniem ADR czy bez?

Posiadanie zaświadczenia ADR dotyczy przewozu materiałów niebezpiecznych, które podlegają przepisom międzynarodowej konwencji ADR. Jest to dokument honorowany przez ponad 50 państw włącznie z Polską. Obowiązuje na terenie Europy oraz niektórych państw Azji i Afryki. Towary niebezpieczne to takie, których przewóz jest albo zabroniony albo dopuszczony jedynie na warunkach podanych w przepisach o przewozie towarów niebezpiecznych. Umowa ADR określa także szkolenia, które są niezbędne przy uzyskaniu zaświadczeń przez kierowców. Zaświadczenie ADR  potwierdza, że kierowca ukończył odpowiedni kurs ADR, po którym złożył egzamin państwowy z pozytywnym wynikiem.

zaswiadczenie adr 1.jpg

Jakie są rodzaje szkoleń ADR?

Szkolenia dla kierowców zostały podzielone na cztery moduły:

 • szkolenie podstawowe – w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych z wyjątkiem klasy 1 i klasy 7,
 • szkolenie specjalistyczne – w zakresie przewozu w cysternach,
 • szkolenie specjalistyczne – w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi,
 • szkolenie specjalistyczne – w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 7 (materiały promieniotwórcze).

Każde ze szkoleń zakończone jest egzaminem. Warunkiem ukończenia kolejnych szkoleń specjalistycznych jest pozytywne ukończenie szkolenia podstawowego.

zaswiadczenie adr 2.jpg

Jak długo jest ważne zaświadczenie?

Zaświadczenie jest ważne 5 lat, w zależności od ukończonych szkoleń, które są odnawialne. Warto zadbać o wykonywanie wszystkich szkoleń w jednym czasie. W przeciwnym wypadku okres ważności szkolenia specjalistycznego może ulec skróceniu. Zostanie ono wtedy przedłużone nie na okres 5 lat, a jedynie do dnia upływu terminu ważności szkolenia podstawowego. Szkolenie uzupełniające należy ukończyć przed upływem terminu obowiązywania posiadanego zaświadczenia ADR. W przeciwnym razie całą procedurę uzyskiwania uprawnień należy rozpocząć od początku.

Jakie są warunki uzyskania zaświadczenia ADR?

O zaświadczenie ADR może ubiegać się osoba która:

 • ukończyła 21 lat (z wyłączeniem kierowców pojazdów wojskowych),
 • posiada prawo jazdy kat. B (lub kat. C w przypadku przewozu w cysternach),
 • ukończyła odpowiedni kurs ADR,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin po kursie ADR.

Po pozytywnym zakończeniu kursu szkoleniowego ośrodek szkolenia wystawia uczestnikowi zaświadczenie, które potwierdza odbycie kursu  i dopuszczenie do egzaminu państwowego. Egzamin przeprowadza się przed komisją, w skład której wchodzi przedstawiciel marszałka województwa oraz najczęściej przedstawiciel ośrodka szkoleniowego. Egzamin ma formę tekstu jednokrotnego wyboru z trzema możliwymi odpowiedziami. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na kursie podstawowym. Dopuszczalne jest opuszczenie łącznie 45 minut kursu podstawowego i 30 minut kursu specjalistycznego. Do egzaminu należy przystąpić w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od ukończenia szkolenia.

CZAS PRACY KIEROWCOW 1000×350

Gdzie zdawać egzamin?

Egzamin można zdawać w ośrodku, w którym odbywało się szkolenie lub w dowolnym innym uprawnionym do prowadzenia kursów ADR na terenie kraju. Lista ośrodków szkoleniowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Marszałkowski we wszystkich województwach.

Jakie są koszty uzyskania zaświadczenia?

Za wydanie zaświadczenia należy wnieść opłatę ustaloną w przepisach. Aktualnie wynosi ona 50 zł i dodatkowo 50 gr opłaty ewidencyjnej za umieszczenie danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów i kierowców (CEPiK). Jej dokonanie jest jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu. W przypadku niezdania egzaminu opłata nie jest ponawiana. Koszt samego szkolenia ustalany jest przez ośrodek szkoleniowy. Po uiszczeniu opłat (za szkolenie i zaświadczenie), ukończeniu szkolenia, zdaniu egzaminu Urząd Marszałkowski danego województwa wysyła na wskazany adres zaświadczenie w  terminie 14 dni.

Jakie są koszty rozszerzenia uprawnień ADR?

Każde poszerzenie uprawnień wiąże się z ukończeniem szkolenia specjalistycznego i wydaniem nowego zaświadczenia. Wiąże się to więc z poniesieniem kolejnych opłat – za samo zaświadczenie oraz za szkolenie. Należy mieć na uwadze, że kursy specjalistyczne są ważne tylko w okresie ważności kursu podstawowego, dlatego warto odbyć wszystkie kursy jednocześnie.

Kursy i badania dla kierowców zawodowych ABC Szkolenia - GIF

Czy zaświadczenie ADR jest ważne tylko w Polsce?

Zaświadczenie uzyskane w Polsce jest ważne we wszystkich krajach, w których obowiązuje umowa ADR. Można je również uzyskać w innym państwie pod warunkiem, że jest ono stroną Umowy ADR. Zaświadczenie jest sporządzane w języku państwa wydającego a jeśli nie jest to język angielski, niemiecki lub francuski, także w jednym z tych języków.

Co w przypadku utraty zaświadczenia ADR?

W przypadku utraty lub uszkodzenia zaświadczenia wskutek zdarzeń losowych należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • oświadczenie o utracie dokumentu ADR, jego zniszczenia w stopniu powodującym nieczytelność, a także zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w nim zawartych,
 • wniosek do Marszałka Województwa,
 • dowód wpłaty za wydanie zaświadczenia oraz za wpis do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Nowe zaświadczenie albo jego wtórnik zostanie przesłane na wskazany adres w ciągu 14 dni. Po uzyskaniu duplikatu kierowca dokonuje zwrotu zniszczonego dokumentu w ciągu 14 dni.

Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments