Kurs podstawowy ADR – cena, egzamin, czas trwania, gdzie zrobić?

Ciężarówka z tablicami ADR Warszawa

Jaki jest cel kursu podstawowego ADR?

Kurs podstawowy ADR przeznaczony jest dla kierowców uczestniczących w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych. Głównym celem kursu jest zapoznanie uczestników przewozu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Kierowca powinien wiedzieć jak zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. W sytuacji jego zaistnienia ma obowiązek podjąć działania, które zmierzają do ograniczenia skutków zdarzenia, mając na uwadze bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

Szkolenie stanowiskowe ADR - GIF

Do czego uprawnia kurs podstawowy ADR?

Kurs podstawowy uprawnia do przewozu towarów niebezpiecznych z wyjątkiem materiałów wybuchowych i promieniotwórczych:

 • w sztukach przesyłki,
 • luzem,
 • w cysternach odejmowalnych o pojemności całkowitej do 1 m3,
 • w pojazdach-bateriach o pojemności całkowitej do 1 m3,
 • w kontenerach – cysternach o pojemności jednostkowej do 3 m3,
 • w cysternach przenośnych o pojemności jednostkowej do 3 m3,
 • w wieloelementowych kontenerach do gazu (MEGC) o pojemności jednostkowej do 3 m3.

Gdzie zrealizować kurs podstawowy ADR?

Kurs podstawowy ADR można ukończyć  w ośrodkach, które posiadają pozwolenie wydane przez Urząd Marszałkowski i posiadających zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Wykaz podmiotów, prowadzących kursy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych znajduje się na stronie Transportowego Dozoru Technicznego. W województwie mazowieckim ośrodkiem szkolenia kierowców uprawnionym do prowadzenia szkoleń w zakresie wszystkich klas ADR jest firma ABC Szkolenia. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem – Kurs ADR Warszawa

Kursy i szkolenia ADR / DGSA

Jaki jest czas trwania kursu?

Kurs podstawowy trwa 18 godzin i kończy się egzaminem. Obecność na kursie jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Dopuszczalne jest opuszczenie łącznie 45 minut kursu. Do egzaminu należy przystąpić w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Jaka jest cena kursu?

Ceny kursów podstawowych ADR ustalane są indywidualnie przez ośrodki szkoleniowe i kształtują się w przedziale od 500 do 1000 złotych. Koszt wydania zaświadczenia o zdaniu egzaminu i posiadanych uprawnieniach został określony w przepisach i aktualnie wynosi  50,50 złotych.

Czy kurs należy powtarzać?

Szkolenie należy odnawiać  raz na 5 lat. Szkolenie przedłużające uprawnienia nazywane szkoleniem doskonalącym należy ukończyć i zdać egzamin przed upływem terminu ważności szkolenia poprzedniego. Jeśli się tego nie zrobi – należy rozpoczynać procedurę od początku.

Gdzie zdawać egzamin?

Po pozytywnym ukończeniu kursu szkoleniowego ośrodek szkolenia wystawia uczestnikowi zaświadczenie, które jest dowodem na zaliczenie kursu i dopuszczenie do egzaminu. Można go zdawać w ośrodku, w którym odbywało się szkolenie lub w dowolnym innym uprawnionym do prowadzenia kursów ADR na terenie kraju. Lista ośrodków szkoleniowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Marszałkowski we wszystkich województwach. Egzamin przeprowadza się przed komisją, w skład której wchodzi przedstawiciel marszałka oraz ośrodka szkoleniowego.

Jaka jest forma egzaminu?

Egzamin ma formę testu wyboru z trzema odpowiedziami, z których jedna prawidłowa. Każdy z uczestników otrzymuje inny test do rozwiązania. Czas trwania egzaminu podstawowego wynosi 60 minut, podczas którego należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 20 pytań z ogólnej liczby 30 pytań.

Jakie są warunki przystąpienia do egzaminu?

Warunkami przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu podstawowego oraz dokonanie opłaty za wydanie zaświadczenia. W przypadku niezdania, przy przystępowaniu do kolejnych egzaminów nie ponawia się już opłaty. Pozostałymi warunkami przystąpienia do egzaminu są:

 • ukończenie 21 lat,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • załączenie jednego zdjęcia,
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego kierowcy ADR,
 • wniesienie opłaty za wydanie zaświadczenia.

Wynik pozytywny egzaminu i co dalej?

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego szkolenie początkowe albo doskonalące, uczestnik  otrzymuje w terminie 14 dni zaświadczenie uprawniające do  kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne w transporcie drogowym.

Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu. Marszałek województwa prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń ADR oraz przekazuje dane kierowcy do centralnej ewidencji kierowców (CEPiK).

Zaświadczenie ADR -awers
Zaświadczenie ADR - rewers
Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments