Kurs ADR klasa 1 – cena, egzamin, czas trwania, gdzie zrobić?

Szkolenie stanowiskowe ADR - zdjęcie w tle

Jaki jest cel kursu ADR na przewóz towarów klasy 1?

Głównym celem kursu jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1. Kierowca powinien wiedzieć jak zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku. W sytuacji jego zaistnienia ma obowiązek podjąć działania, które zmierzają do ograniczenia skutków zdarzenia, mając na uwadze bezpieczeństwo własne oraz innych osób.

Do czego uprawnia kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1?

Kurs uprawnia do przewozu materiałów wybuchowych w sztukach przesyłki. Kierowcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne klasy 1 w cysternach powinni odbyć kursy specjalistyczne w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach i odpowiednio w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1. Kierowcy pojazdów przewożących razem towary niebezpieczne klasy 1 (z wyjątkiem towarów o kodzie klasyfikacyjnym 1.4S) i 5.1 w przypadkach określonych w ADR, powinni, powinni odbyć kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1, bez względu na ilość przewożonych towarów klasy 1.

Kursy i szkolenia ADR / DGSA

Gdzie zrealizować kurs ADR na przewóz towarów klasy 1?

Kurs specjalistyczny ADR na przewóz towarów klasy 1 można ukończyć  w ośrodkach, które posiadają pozwolenie wydane przez Urząd Marszałkowski i posiadających zaświadczenie potwierdzające wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Wykaz podmiotów, prowadzących kursy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych znajduje się na stronie Transportowego Dozoru Technicznego. W województwie mazowieckim wyspecjalizowanym ośrodkiem jest firma ABC Szkolenia. Więcej informacji pod adresem – Kursy ADR Warszawa

Jaki jest czas trwania kursu?

Kurs trwa 8 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem. Kurs podstawowy oraz specjalistyczny może być prowadzony w formie kursów zintegrowanych prowadzonych łącznie przez tego samego organizatora szkolenia. Obecność na kursie specjalistycznym  jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu. Do egzaminu należy przystąpić w terminie 6 miesięcy od ukończenia szkolenia. Podczas kursu dopuszcza się nieobecność osoby szkolonej nie dłuższą niż 30 minut.

Jaka jest cena kursu?

Ceny kursów specjalistycznych ADR dla klasy 1 ustalane są indywidualnie przez ośrodki szkoleniowe i kształtują się w przedziale od 300 do 600 złotych. Koszt wydania zaświadczenia ADR po zdanym egzaminie został określony w przepisach i aktualnie wynosi  50,50 złotych.

Szkolenie stanowiskowe ADR - GIF

Czy kurs należy powtarzać?

Szkolenie specjalistyczne należy odnawiać raz na 5 lat. Warto zadbać o wykonywanie wszystkich szkoleń dotyczących transportu ADR w jednym czasie. W przeciwnym wypadku, jeśli np. szkolenie i egzamin dla klasy 1. zostanie zrealizowane po roku od egzaminu podstawowego, okres ważności szkolenia specjalistycznego ulegnie skróceniu do dnia upływu terminu ważności szkolenia podstawowego.  Szkolenie przedłużające uprawnienia nazywane szkoleniem doskonalącym należy ukończyć i zdać egzamin przed upływem terminu ważności szkolenia poprzedniego. Jeśli się tego nie zrobi – należy rozpoczynać procedurę od początku.

Gdzie zdawać egzamin?

Po ukończeniu kursu szkoleniowego ośrodek szkolący wystawia uczestnikowi zaświadczenie, które jest dowodem na zaliczenie kursu i dopuszczenie do egzaminu. Można go zdawać w ośrodku, w którym odbywało się szkolenie lub w dowolnym innym uprawnionym do prowadzenia kursów ADR na terenie kraju. Lista ośrodków szkoleniowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Marszałkowski we wszystkich województwach. Egzamin przeprowadza się przed komisją, w skład której wchodzi przedstawiciel marszałka oraz ośrodka.

Jaka jest forma egzaminu?

Egzamin ma formę testu wyboru z trzema odpowiedziami, z których jedna jest prawidłowa. Każdy z uczestników otrzymuje inny test do rozwiązania. Czas trwania egzaminu specjalistycznego w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 wynosi 30 minut. Celem zaliczenia należy udzielić poprawnej odpowiedzi na co najmniej 10 pytań z ogólnej liczby 15 pytań.

Uprawnienia dla kierowców zawodowych - Kat. C, CE, D, DE, KOD 95, ADR, HDS, Nalewaki - ABC Szkolenia - GIF

Jakie są warunki przystąpienia do egzaminu?

Warunkami przystąpienia do egzaminu jest ukończenie kursu podstawowego oraz specjalistycznego (klasa 1)  oraz dokonanie opłaty za wydanie zaświadczenia. W przypadku niezaliczenia egzaminu, przy przystępowaniu do kolejnej próby nie ponawia się już opłaty. Jeżeli egzaminowany chce zdawać egzamin jednocześnie po kursie podstawowym i specjalistycznym, to w pierwszej kolejności zdaje test po kursie podstawowym i dopiero gdy uzyska z niego wynik pozytywny, jest dopuszczony do testu po kursach specjalistycznych. Pozostałymi warunkami przystąpienia do egzaminu są:

  • ukończenie 21 lat,
  • posiadanie prawa jazdy kat. B (lub kat. C w przypadku przewozu w cysternach),
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego kierowcy ADR,
  • załączenie do wniosku jednego zdjęcia,
  • wniesienie opłaty za wydanie zaświadczenia.

Wynik pozytywny egzaminu i co dalej?

Po pozytywnym zdaniu egzaminu kończącego szkolenie początkowe albo doskonalące, uczestnik  otrzymuje w terminie 14 dni zaświadczenie uprawniające do  kierowania pojazdem przewożącym towary niebezpieczne klasy 1.

Zaświadczenie ADR jest ważne przez maksymalnie 5 lat, licząc od dnia zdania egzaminu, jednak nie dłużej niż ważny będzie zaświadczenie po kursie podstawowym. Marszałek województwa prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń ADR oraz przekazuje dane kierowcy do centralnej ewidencji kierowców (CEPiK).

Otrzymuj powiadomienia
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments